Pod takim tytułem realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
       Projekt skierowany jest do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim. W ramach projektu, którego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zaplanowano następujące zdania:

       Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w mało licznych grupach (od 5 do 8 uczniów) bezpośrednio przed lekcjami lub po lekcjach. Na zajęciach będą wykorzystywane m.in. pakiety multimedialne oraz tablice interaktywne.        Uczniowie mogą brać udział w kilku zadaniach (maksymalnie w 3), zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami.Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa opatrzonych zgodą rodzica. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie materiały dydaktyczne potrzebne do zajęć.
Wieczorek recytatorski
Wieczorek recytatorski
26 zdjęć w albumie
Turniej piłkarski
Turniej piłkarski
15 zdjęć w albumie
Przedstawienie wielkanocne
Przedstawienie wielkanocne
22 zdjęć w albumie
Obóz sportowy w Krakowie
Obóz sportowy w Krakowie
40 zdjęć w albumie
Konkurs matematyczny
Konkurs matematyczny
23 zdjęć w albumie

"Jasełka" projektowe
47 zdjęć w albumie

T. Furdal

Powrót do strony szkolnej: